Általános szolgáltatási feltételek

Adatvédelmi elveink

Az Egység Média Webshop üzemeltetője, az Egység Média Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) az Egység Média Webshop felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről), valamint az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során) alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, a Felhasználó személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
 2. A Felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet és a cookie-kat is) az Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
 3. Az Üzemeltető a vásárlás megtörténtéhez szükséges bankkártyás fizetés lebonyolítása előtt, alatt és után sem tárolja a bankkártyaszámot. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetés két külön rendszerben történik. A regisztráció megtétele, a hanganyagok kiválasztása és a megrendelés feladása a webshop.tudatbazis.hu weboldalon, míg a bankkártyás fizetés lebonyolítása a PayPal weboldalon, vagy a PayLike API segítségével a webshop.tudatbazis.hu weboldalon történik meg. Az Egység Média Kft. nem szerez információt a Felhasználó bankkártyadataikról, és a PayPal, valamint a PayLike sem kapja meg a Felhasználó regisztrációs adatait. PayPal adavédelmi elvek itt, PayLike adatvédelmi elvek itt.
 4. Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
 5. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
 6. Az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve Az Egység Média Webshop szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek.
 7. Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
 8. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
 9. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, a Felhasználó személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

 

Általános szolgáltatási feltételeink

Megállapodás audio tartalmak internetes letöltésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételére

amely létrejött elektronikus úton és alulírott napon egyrészről az Egység Média Kft. (8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2., Cg. 19-09-513501), a továbbiakban Szolgáltató, másrészről a regisztráció során megadott adatokkal azonosított természetes vagy jogi személy, a továbbiakban Felhasználó, a továbbiakban együtt mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel.

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az internet közcélú hálózatán elektronikus áruházat és szolgáltatást működtet, amely az internetfelhasználók részére audio állományok egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételét és az egyedi felhasználási engedélyek szerinti letöltését biztosítja (a továbbiakban Szolgáltatás).
 2. Felhasználó kijelenti, hogy audio állományokhoz történő hozzáférésre és azok letöltésére igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.
 3. A fentiekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy Felhasználó Szolgáltatónál a felhasználóként való regisztrációt elvégezte, és a “regisztrálok” gombra történő kattintással a jelen megállapodás közöttük létrejön.
 4. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott körben hozzájárult.
 5. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén Szolgáltató a változásokról Felhasználót e-mail útján a módosítás hatálybalépését megelőzően 8 (nyolc) nappal értesíti. Szolgáltató nem köteles az előzőekben írt határidőt az Általános Szerződési Feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatás honlapján elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható.

Általános Szerződési Feltételek audio tartalmak internetes hozzáférhetővé tételére és letöltésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételére

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg az Egység Média Kft. által a természetes vagy jogi személy felhasználók részére nyújtott, audio tartalmak internetes egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételére és az egyedi felhasználási engedélyek szerinti letöltésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltatásra történő regisztrációval az audio tartalom letöltésére az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

 1. A Szolgáltató adatai
  • A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője: Egység Média Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)
  • A Szolgáltató rövidített cégneve: Egység Média Kft.
  • A Szolgáltató székhelye: 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
  • A Szolgáltatót nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
  • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-513501
  • A Szolgáltató adószáma: 14805729-2-19
  • A Szolgáltató e-mail címe: info@egysegmedia.hu
  • A Szolgáltatás elsődleges internetes honlapjának címe: webshop.tudatbazis.hu
 2. Fogalom meghatározások
  • Szolgáltatás vagy Áruház: olyan szolgáltatás, amelyben a Szolgáltató az általa működtetett internetes áruházban a Felhasználó részére hozzáférhetővé teszi a jogtulajdonát képező aktuális, jogvédett audio tartalmakat, és lehetővé teszi azok Felhasználó általi letöltését.
  • Regisztrált Szolgáltatás: olyan Szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötött.
  • Felhasználó: természetes vagy jogi személy, aki valamely audio tartalmat a Szolgáltatáson keresztül tölt le.
  • E-mailcím és jelszó: a Regisztrált Szolgáltatást igénybevevő Felhasználóhoz hozzárendelt, a Felhasználó által megadott e-mailcím és a Felhasználó által választott egyedi karaktersorozat, amelyekkel a Felhasználó azonosítása a Szolgáltató által elvégezhető, és amely alkalmas a Felhasználó megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.
  • Jogtulajdonos: a Szolgáltatóval felhasználási tárgyú szerződést kötött jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely szerzői jogi jogosultként hozzájárult jogvédett audio tartalmak Szolgáltató általi felhasználásához a Szolgáltatás céljára.
  • Termék vagy audio tartalom: az Szjt. szerint szerzői jogi oltalmat élvező, a Szolgáltatás internetes honlapjáról letölthető zenei alkotás, ezek összessége, illetve bármely részlete.
  • Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.
  • Ptk.: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény.
  • Szjt: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
 3. Regisztráció a Szolgáltatás igénybevételére
  • A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatást önkéntes regisztrációjával veheti igénybe.
  • A Szolgáltató a Felhasználóhoz elektronikus úton a regisztrációt követően továbbítja visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó elfogadott e-mailcímét és a regisztráció elfogadásának tényét. 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen
  • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
  • a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén. A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.
  • A regisztráció során kötelező adatok (email cím, jelszó) bevitelére van szükség. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette. A kötelezően kitöltendő mezőket a rendszer * szimbólummal jelöli.
  • A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel bocsátja rendelkezésre.
  • A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.
 4. A Szolgáltatás nyújtása és felhasználása
  • A Szolgáltató kötelezettsége a fentiekben meghatározott Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
  • Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató internetes áruházában biztosítja a Termékek elérését, letöltését, illetve a Termékek ellenértéke kifizetésének lehetővé tételét.
  • A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatást a regisztrációt követően az Áruházba e-mailcíme és jelszava megadásával történő bejelentkezésével tudja igénybe venni. A Felhasználó az Áruházban kiválasztott Termékeket letöltés és megvásárlás céljára a kosarába helyezheti. Adott Termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót annak megvásárlására. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti a Termék mellett található “nem kérem” gombra kattintva.
  • A Termékek megvásárlására a Regisztrált Szolgáltatás keretében azok kosárba helyezésével, majd a “megvásárolom” gombra történő kattintással nyílik lehetőség. A fizetés bankkártyával (American Express, Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron) történhet a PayPal rendszerén keresztül, vagy közvetlen banki átutalással. A fizetést és a vásárlást követően Felhasználó regisztráció során megadott e-mailcímére Szolgáltató visszaigazolást küld. Eredményes vásárlást követően Felhasználó emailes értesítést kap a rendelésről (letölthető tartalmak vásárlásakor benne a letöltés linkkel). A letölthető tartalmakat teljes hosszúságukban Felhasználó legfeljebb egyszer jogosult számítógépére letölteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott rendelésben szereplő valamennyi Termék vételárát ki kell egyenlítenie, mielőtt a Termékek bármelyikét letölthetné.
  • Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet-hozzáféréssel. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el.
  • A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:
  • hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
  • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
  • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
   A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás honlapjának rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a honlapon folytatandó tevékenységet.
 5. Az ÁSZF hatálya
  • Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.
  • A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó rendszerbe való regisztrációja megtörténik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Felhasználó részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.
  • Az ÁSZF határozatlan időre szól.
  • Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.
  • A Szolgáltató nem köteles a 4. pontban foglalt határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.
 6. A jogviszony megszűnése
  • A Szolgáltató rendes felmondással 90 (kilencven) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Felhasználó értesítése mellett. Az értesítés e-mailben, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mailcímen történik.
  • A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó a 4/6., illetve a 10. pontban írt tilalmakat és előírásokat megszegi.
  • A Felhasználó egyéb súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, azzal hogy a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel, hitelesen aláírt elektronikus levélben köteles felszólítani a Felhasználót a szerződésszegés megszüntetésére.
 7. A Szolgáltatás díja
  • A Szolgáltató számlát állít ki minden vásárlásról.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri az ÁSZF kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.
  • Bankkártyával történő fizetésnél a Felhasználó a fizetőoldalon a kártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. PayPal fiókkal történő fizetéshez a PayPal fizetési oldalán meg kell adni a terhelendő bankkártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). PayLike fizetés esetén az oldalon felugró ablakban kell megadni a kártyaszámot, a lejárati időt és a biztonsági kódot. A Felhasználó által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak engedélyezésre a letöltött Termék felhasználása. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a számlát állít ki, mely a sikeres megrendelést igazoló oldalról letölthető. A Szolgáltató az Áruházban kínált Termékekre vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az áfa összegét tartalmazzák.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott letöltéssel kapcsolatos tranzakció akkor teljesül, amikor a Termékek ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette.
 8. Szavatosság, felelősség, korlátozás
  • A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.
  • A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de – különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában – nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termék felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, a fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet a Termék letöltésekor vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
  • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeni vagy teljes megszüntetésére a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált audio tartalom előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Termékek eltávolítására is a Szolgáltatás honlapjáról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Termék visszavonásra kerül, a Termék letöltésére és további felhasználására nem jogosult, a Szolgáltató pedig nem köteles a felhasználhatóság feltételeit lehetővé tenni.
  • A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Termékek díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.
  • A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, Termékekre és szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Termékek letöltéséből, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
  • Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte és megkapta a Terméket, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért.
  • A Felhasználót a jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó jelszóval kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
  • A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlapon és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
  • A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 9. A személyes adatok kezelése
  • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató különösen jogosult
  • amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;
  • a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
  • a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.
  • A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.
  • A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
  • A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.
  • A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
  • A Szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
  • A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
  • A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termékekért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Szolgáltató nem szavatolja.
  • A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.
  • A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely e-mailcímének és jelszavának felhasználásával valósult meg.
  • A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
  • A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.
 10. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok
  • A Felhasználó a jelen ÁSZF szerint korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szerez az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően. Mindennemű rögzítő vagy másolható képesség kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely Termékre vagy bármely Termékben megtestesült tartalomra, hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai bármilyen jogot adnának, illetve bármelyik jogukról lemondanának a Felhasználó javára.
  • A Felhasználóra semminemű letöltés vagy másolás eredményeképpen, illetve egyéb úton nem száll át semmilyen, a letöltött Termékekre vonatkozó jog, jogcím vagy érdekeltség. A Termékekre vonatkozó minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok, és a Felhasználó csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, tovább nem engedélyezhető joggal rendelkezik a Termékek magáncélra történő felhasználására vonatkozóan.
  • Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.
  • A Felhasználó nem sokszorosíthat, nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem sugározhat, nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Terméket, sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat, nem értékesítheti és nem vehet részt az értékesítésében valamint bárminemű hasznosításában, sem közvetlenül, sem közvetett módon.
  • A Felhasználó nem tervezheti át, nem bonthatja részeire, nem módosíthatja és nem tilthatja le a Termékekkel kapcsolatos korlátozó rendszerek másolás elleni védelmét, illetve használatának korlátozását.
  • A Felhasználó lejátszást követően nem digitalizálhatja újra egyik Terméket sem, és nem töltheti fel ezeket a Termékeket az internetre. A Felhasználó nem használhatja a Termékeket semmilyen más, harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása filmhez). A Felhasználó a Termékeket nem adhatja el és nem kínálhatja eladásra, ideértve – de nem kizárólagos jelleggel – azok aukcióra vagy internetes árverésre való bocsátását.
  • A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen ÁSZF-ben szereplő “elad”, “vesz”, “megrendel” vagy “vásárol” szavak használata ellenére a Felhasználónak korlátozott magáncélú felhasználási jogot ad és nem értékesíti a Termékeket. A Szolgáltató nem viszonteladóként áll kapcsolatban a Felhasználóval, és nem fogad el megrendelést zenével foglalkozó forgalmazóktól, exportőröktől, nagykereskedőktől, semmilyen vállalkozástól, illetve senki más, viszonteladni kívánó ügyféltől.
  • A Termék átadása nem jelenti a Termékkel kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok Felhasználóra történő átruházását.
  • A Felhasználó a Terméket korlátlan alkalommal lejátszhatja. A Felhasználó kizárólag magán-, nem kereskedelmi célra jogosult felhasználni a Terméket az egyes zeneszámokra vonatkozó felhasználói jogosultságokat rögzítő korlátozásnak megfelelően. Jellemzően korlátozások vonatkoznak a CD-re írhatóság, valamint a hordozható lejátszóra írhatóság száma tekintetében.
 11. Vásárlástól való elállás joga
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a vásárlástól való elállás joga csak abban az esetben érvényesíthető, ha a Felhasználó a megvásárolt tartalmak letöltését még nem kezdte meg. Szolgáltató minden befejezett vásárlási folyamatot a tartalmak letöltésének kezdeményezéseként definiál.
 12. Vis Maior
  • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 13. Védjegy és szerzői jogok
  • A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
  • A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
  • A Felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 14. Záró rendelkezések
  • A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
  • A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók.
  • Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
  • A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Szolgáltató és a Felhasználó értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

A webshop.tudatbazis.hu honlapon megjelenő tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Egység Média Kft. mint a honlap és Az Egység Média Webshop üzemeltetője kijelenti, hogy az áruházban megjelenő, szerzői jogi védettség alatt álló hanganyagokat és képi anyagokat jogtulajdonosként, vagy a vele szerződésben lévő harmadik fél által ráruházott jogánál fogva forgalmazza. Minden egyéb, az oldalon megjelenő tartalom az Egység Média Kft. tulajdonában álló szellemi terméknek minősül mind egyedileg, mind összességében.

Az Egység Média Webshop Felhasználói a hanganyagok megvásárlásával korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szereznek az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően és elfogadják a Zeneáruház Általános Szerződési Feltételeinek ide vonatkozó (10. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok) pontját.

az Egység Média Kft. előzetes (nem kizárólagos és nem átruházható) írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap látogatója a Webshop oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de ahhoz nem járul hozzá, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye, azokat többszörözze vagy elektronikus adattárban tárolja. Az oldalon található tartalmak bármely más felhasználásához az Egység Média Kft. hozzájárulása szükséges.